دومین کنفرانس ملی زئولیت ایران- محور های کنفرانس
محورهای کنفرانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/9/5 | 

  نانو زئولیت‌ها

 کاتالیزگر

 جذب سطحی و غربال مولکولی

 تعویض یون

 شیمی میزبان و مهمان

 مواد نانو متخلخل

 چارچوب­های فلز - آلی

 محیط زیست

 زئولیت‌های طبیعی

نشانی مطلب در وبگاه دومین کنفرانس ملی زئولیت ایران:
http://2inzc2015.iust.ac.ir/find-1.13.13.fa.html
برگشت به اصل مطلب