دومین کنفرانس ملی زئولیت ایران- برگزارکنندگان و حمایت کنندگان
برگزار کننده

حذف تصاویر و رنگ‌ها

برگزار کننده:

AWT IMAGE

دانشکده شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران 

حمایت کنندگان:

AWT IMAGE   

AWT IMAGE        

       

AWT IMAGE              

AWT IMAGE                        AWT IMAGE      
AWT IMAGE

 

نشانی مطلب در وبگاه دومین کنفرانس ملی زئولیت ایران:
http://2inzc2015.iust.ac.ir/find-1.18.17.fa.html
برگشت به اصل مطلب