دومین کنفرانس ملی زئولیت ایران- برگزارکنندگان و حمایت کنندگان
برگزار کننده

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

برگزار کننده:

دانشکده شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران 

حمایت کنندگان:

   

        

       

              

                              

 

نشانی مطلب در وبگاه دومین کنفرانس ملی زئولیت ایران:
http://2inzc2015.iust.ac.ir/find-1.18.17.fa.html
برگشت به اصل مطلب